WARUNKI UŻYTKOWANIA

Strona internetowa („strona”) jest obsługiwana przez DEWALT Tool Co., która jest oddziałem The Black & Decker Corporation i działa w jej imieniu przez Black & Decker Europe, która mieści się pod adresem 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD („DeWALT”). Zwroty „DeWALT”, „my”, „nas” i „naszych” wymieniane w Oświadczeniu Prywatności oznaczają DEWALT Tool Co., która jest oddziałem The Black & Decker Corporation i działa w jej imieniu przez Black & Decker Europe, w skład której wchodzą firmy współpracujące, filie, oddziały lub inne firmy podlegające / zależne od The Black & Decker Corporation. Zwroty „ty”, „twój” i „twoich” wymieniane w Oświadczeniu Prywatności oznaczają każdego użytkownika strony.

1. POROZUMIENIE

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony oraz informacji, materiałów, produktów i usług dostępnych dzięki niniejszej stronie są podmiotem dla obowiązującego prawa i regulacji oraz dla danych Warunków Użytkowania. Korzystając z niniejszej strony, zgadzasz się na Warunki Użytkowania, które tworzą uprawomocnioną umowę. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie poniższych Warunków Użytkowania z niniejszej strony lub na przestrzeganie ich postanowień, prosimy nie wchodzić na stronę i nie korzystać z niej. Warunki Użytkowania mogą być, co pewien czas przez nas, bez uprzedniego powiadomienia, zmieniane. Najnowsza wersja Warunków Użytkowania będzie zamieszczona na stronie i zawsze powinieneś zapoznawać się z Warunkami Użytkowania przed wejściem na stronę, aby być pewnym, że jesteś świadomy Warunków Użytkowania, na które wyrażasz zgodę wchodząc na stronę. Jeśli nie możesz zapoznać się z Warunkami Użytkowania korzystając z Internetu, możemy, na Twoją prośbę przesłać Ci kopię tych Warunków Użytkowania mailem. Korzystanie z naszej strony (lub jej części) i wykorzystanie inforamacji, materiałów, produktów lub usług dostępnych dzięki stronie (lub jej części), jest niedozwolone i jest zabronione, w przypadku, gdy takie korzystanie narusza obowiązujące prawo i regulacje.

2. MALOLETNI

Nasza strona jest częścią naszej działalności i posiada charakter komercyjny. Z tego powodu nie jest adresowana do dzieci i małoletnich.

3. PRODUKTY I USŁUGI INFORMACYJNE

Wszystkie odniesienia do informacji, materiałów, produktów i usług znajdujące się na niniejszej stronie są zgodne z informacjami, materiałami, produktami i serwisami dostępnymi w krajach lub określonych jurysdykcjach z respektowaniem tylko danych informacji chyba, że inaczej aniżeli przedstawione. Nic, co znajduje się na stronie nie jest ofertą kupna lub sprzedaży naszych produktów lub usług w rozumieniu prawa. Nasza strona służy jedynie informacji.

4. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

Wyrażając zgodę na Warunki Użytkowania, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki naszej Polityki Prywatności i że zgadzasz się z nimi. (Kliknij tutaj, aby przejść do polityki prywatności). Wyłączając, Dane Personalne, wszystkie komunikaty lub materiały wysłane przez Ciebie do nas drogą mailową są i bedą traktowane jako jawne i ogólnie dostępne. Przekazując nam swoje dane personalne, wyraźnie udzielasz nam zgody na ich rozpowszechnianie i/lub wykorzystanie takich informacji do celów zgodnych z prawem i określonych w naszej Polityce Prywatności. Przekazywanie i wysyłanie wszelkich niezgodnych z prawem, grożących, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub nieprzyzwoitych materiałów, które mogą zezwalać lub zachęcać do działan niezgodnych z prawem i są niedozwolone i bedą traktowane jako przestępstwo i naruszenie obowiązujących praw. Rezerwujemy sobie prawo do monitorowania Twoich kontaktów mailowych, telefonicznych, listowych lub innych sposobów przesyłania nam informacji w celu kontroli jakości, bezpieczeństwa i innych potrzeb. Nawiązując do powyższego, wszystkie dane personalne przekazane nam przez Ciebie będą przechowywane w zgodzie z naszą Polityką Prywatności.

5. PRAWO WŁASNOŚCI

O ile niniejsze warunki korzystania wyraźnie nie przewidują inaczej to, dana strona i jej projekt, tekst, zawartość, wybór i układ elementów, organizacja, grafika, projekt, opracowanie, tłumaczenia, konwersja cyfrowa i inne kwestie związane z daną stroną („elementy”) są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami handlowymi i innymi prawnie zastrzeżonymi (włączając, ale nie ograniczając, własność intelektualną) prawami i są własnością DeWALT lub są włączone za zgodą osoby posiadającej dane prawa własności i są chronione zgodnie z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do praw autorskich i znaków handlowych. Umieszczanie jakichkolwiek takich Elementów na niniejszej stronie internetowej nie stanowi zrzeczenia się żadnych praw do tych Elementów. Nie nabywasz praw do jakichkolwiek Elementów oglądanych dzięki tej stronie internetowej. Jeśli nie jest wskazane inaczej to, żaden z tych Elementów nie może być, bez naszej pisemnej zgody, wykorzystywany, kopiowany, reprodukowany, rozprowadzany, ściągany, modyfikowany, wyświetlany, wysyłany lub transmitowany w żadnej formie lub w żaden sposób, włączając, ale nie ograniczając, przetwarzanie elektroniczne, mechaniczne, powielanie, nagrywanie lub jakikolwiek inny sposób. Zgoda uzyskiwana jest w zakresie niezbędnym do zgodnego z regulacjami prawnymi dostępu i użytkowania niniejszej strony internetowej i/lub informacji, materiałów, produktów i/lub dostępnych usług na stronie internetowej możliwych do wyświetlania, instalowanie, archiwizacji i drukowania fragmentów tej strony internetowej, przekazywanych bez prawa do modyfikacji elementów i bez możliwości wykorzystywania fragmentów lub całości tekstu i innych informacji zawartych w Elementach. Zgoda ulega automatycznemu cofnięciu w przypadku naruszenia jakiegokolwiek z punktu Warunków Użytkowania.

6. ZNAKI HANDLOWE

Logo DEWALT®, wszystkie nazwy produktów (włączając, bez ograniczeń, znaki GUARANTEED TOUGH, EXTREME, SERIES 20, SERIES 40, SERIES 60 i schematów kolorów żółtego/czarnego), wszystkie nagłówki stron, cała wykonana na zamówienie grafika, wszystkie ikony, wszystkie znaki handlowe i loga znajdujące się na stronie internetowej, jeśli nie jest wskazane inaczej, są znakami, znakami handlowymi i/lub szatą graficzną należącą do DEWALT („Znaki”). Wszystkie inne znaki handlowe, nazwy produktów, nazwy firm, loga, znaki i/lub szata graficzna wspomniane, wyświetlane, przytaczane lub w jakikolwiek sposób pokazywane na stronie internetowej są własnością odpowiednich właścicieli. Wyrażasz zgodę na nieprzekazywanie i niewykorzystanie Znaków bez naszej pisemnej zgody. Wyrażasz zgodę na nieprzekazywanie i niewykorzystywanie znaków handlowych, nazw produktów, nazw firm, loga, znaków i/lub szaty graficznej innych właścicieli bez pisemnej zgody tych właścicieli. Wykorzystanie lub niewłaściwe użycie Znaków lub innych znaków handlowych, nazw produktów, nazw firm, loga, znaków i/lub szaty graficznej lub jakichkolwiek innych materiałów bez uzyskania odpowiedniej zgody jest surowo zabronione.

7. LINKI

Strona internetowa może zawierać linki i/lub reklamy odsyłające do innych stron internetowych obsługiwanych przez nas poza linkami odsyłającymi do stron internetowych obsługiwanych przez firmy i osoby z nami niezwiązane („strony osób trzecich”). Nie ponosimy odpowiedzialności za treści ani zasady zachowania prywatności stosowane dla stron osób trzecich, do których mogą prowadzić reklamy i linki znajdujące się na naszej stronie. Umieszczenie danego linku na stronie nie oznacza wsparcia ani zatwierdzenia jakichkolwiek towarów, usług, opinii lub innych materiałów udostępnionych na lub za pośrednictwem stron osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie, zawartość, dokładność, opinii, polityki prywatności, produktów lub usług dostępnych na stronach, do których prowadzą linki lub dostępnych dzięki tym źródłom lub występujących na stronach osób trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub naruszenia, celowo lub nie, spowodowanych lub rzekomo spowodowanych jako rezultat użytkowania lub zależnych od stron osób trzecich. Takie strony osób trzecich nie są przez nas sprawdzane lub monitorowane pod względem ich poprawności, zawartości lub zgodności z obowiązującym prawem i innymi odpowiednimi regulacjami. Nie występujemy w niczyim imieniu ani nie udzielamy żadnej gwarancji, wyrażonej, domyślnej lub innej w odniesieniu do jakiejkolwiek strony, na którą możesz wejść z naszej strony oraz zawartości lub produktów i/lub usług dostępnych na takiej stronie. Jeśli zdecydujesz się, aby wyjść z naszej strony i wejść na te inne strony, robisz to na własną odpowiedzialność. Wszystkie zasady, polityka (włączając politykę prywatności) i procedury operacyjne zawarte na tych stronach odnoszą się do Ciebie, kiedy na nich przebywasz.

8. LINKI DO NASZEJ STRONY

Zamieszczanie linków bez naszej pisemnej zgody kierujących do naszej strony jest zabronione. Niemniej jednak autoryzacja połączenia się za pośrednictwem linku z jakąkolwiek inną stroną niż strona główna jest zabronione. Osoby umożliwiające dostęp do tej strony poprzez link znajdujący się na innej stronie są całkowicie odpowiedzialne za zawartość, dokładność, wyrażane opinie, politykę prywatności, produkty i usługi znajdujące się lub dostępne poprzez stronę źródłową i za występowanie w imieniu lub kreację wizerunku dotyczącego DEWALT. Autoryzacja połączenia się ze stroną jest nadana bez założenia jakiejkolwiek naszej odpowiedzialności związanej z linkami i zrzekamy się takiej odpowiedzialności. Rezerwujemy sobie prawo do unieważnienia autoryzacji połączenia się ze stroną w jakimkolwiek momencie bez podania przyczyny. Ktokolwiek udzielający dostępu do, lub informacji zwiazanych z daną stroną, bądź poprzez umieszczenie linku lub w jakikolwiek inny sposób jest odpowiedzialny za przekazanie danych Warunków Użytkowania osobie, której udziela się dostepu do strony lub informacji związanych z daną stroną. Nie przekazanie danych informacji zwalnia nas z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej.

9. BRAK GWARANCJI

Niniejsza strona jest dostarczana na zasadzie „w aktualnym stanie”, „o ile jest dostępna”, bez jakichkolwiek gwarancji. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa, dewalt, podmioty stowarzyszone, usługodawcy i licencjodawcy zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych. Bez ograniczeń dla powyższego, dewalt, podmioty stowarzyszone, usługodawcy i licencjodawcy nie oświadczają ani nie gwarantują użytkownikowi ani firmie użytkownika, a dewalt, podmioty stowarzyszone, usługodawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się (a) wszelkich gwarancji zdatności do sprzedaży, zdatności do określonego celu, własności i nienaruszania praw; (b) gwarancji dotyczących opóźnień, zakłóceń, błędów lub braków w działaniu strony lub jakiejkolwiek jej części; (c) gwarancji dotyczących transmisji lub dostarczenia tej strony lub jej dostępności w określonym czasie lub miejscu; (d) gwarancji dotyczącej korzystania, ważności, rzetelności, aktualności lub dokładności niniejszej strony lub wyników korzystania z tej strony lub jakichkolwiek informacji na niej zawartych; oraz (e) gwarancji dotyczących stron, z którymi strona ta jest połączona. Obowiązkiem Użytkownika jest ocena (lub uzyskanie fachowej porady na temat) dokładności i kompletności wszelkich informacji, oświadczeń, opinii i innych materiałów zawartych na tej stronie lub wszelkich innych stronach, z którymi jest połączona. W niektórych jurysdykcjach nie zezwala się na wyłączenie lub zrzeczenie się pewnych gwarancji, a co za tym idzie niektóre z powyższych oświadczeń mogą nie mieć zastosowania dla Użytkownika. Nie jest naszym celem wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu śmierci lub obrażeń na ciele spowodowanych zaniedbaniem lub rozmyślnym wprowadzeniem w błąd. Ewentualne ustawowe prawa Użytkownika jako konsumenta pozostają nienaruszone.

10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa w imieniu naszych pracowników, agentów, dostawców i wykonawców wyłączamy odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat I kosztów, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tytułu, z jakiego wynikają, w tym bez ograniczeń z tytułu wszelkich odszkodowań bezpośrednich, pośrednich i szczególnych, nawiązek lub odszkodowań wynikowych, utraty możliwości korzystania, utraty danych, strat spowodowanych przez wirusy, utraty dochodów lub zysków, utraty lub uszkodzenia własności, roszczeń osób trzecich, lub innych strat niezależnie od rodzaju lub charakteru, nawet jeżeli zostaliśmy poinformowani o możliwości takich uszkodzeń lub strat wynikających z korzystania z niniejszej strony lub wszelkich innych stron, z którymi jest ona połączona. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za ustanowienie odpowiednich procedur tworzenia danych zapasowych I kontroli antywirusowej, według własnego uznania. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które ma zastosowanie do wszelkich strat i szkód, niezależnie od rodzaju i niezależnie od tego, czy rzekoma odpowiedzialność wynika z umowy, zaniedbania, deliktu, bezwzględnej odpowiedzialności czy z jakiejkolwiek innej podstawy. W niektórych jurysdykcjach nie zezwala się na ograniczenie odpowiedzialności wspomniane powyżej, a co za tym idzie powyższe oświadczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. Jeżeli jakakolwiek część oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności okaże się nieważna lub niewykonalna, niezależnie od powodu, wówczas łączną odpowiedzialność firmy dewalt, jej podmiotów stowarzyszonych, usługodawców i licencjodawców w zakresie zobowiązań, które w przeciwnym razie byłyby ograniczone, nie przekroczy 100 gbp. Nie jest naszym celem wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu śmierci lub obrażen na ciele spowodowanych zaniedbaniem lub rozmyślnym wprowadzeniem w błąd.

11. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić naszą firmę, jak również naszych członków zarządu, dyrektorów, agentów, przedstawicieli i pracowników z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń, zobowiązań, strat, wydatków lub zadań, łącznie z opłatami sądowymi, w związku z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków korzystania lub dostępu do strony lub korzystania ze strony lub z jakichkolwiek informacji, materiałów, produktów lub usług dostępnych poprzez tę stronę.

12. LICENCJA I DOSTĘP DO STRONY

DEWALT udziela Użytkownikowi ograniczonego prawa dostępu i osobistego korzystania z niniejszej strony, bez możliwości pobierania zawartości (z wyjątkiem ładowania do pamięci podręcznej) lub modyfikacji całej strony lub dowolnej jej części, chyba że za wyraźną zgodą firmy DEWALT wyrażoną na piśmie. Niniejsza licencja nie obejmuje prawa odsprzedaży strony lub jej zawartości, ani też korzystania z nich w celach komercyjnych. Nie obejmuje również prawa do: utworzenia zbioru produktów, opisów lub cen, pochodnego korzystania z niniejszej strony lub jej zawartości, ściągania lub kopiowania danych o rachunku na potrzeby innego podmiotu, ani też prawa do wydobywania danych, korzystania z robotów lub innych narzędzi do gromadzenia lub pozyskiwania danych. Niniejsza strona ani żadna jej część nie mogą być reprodukowane, duplikowane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane, odwiedzane lub wykorzystywane w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody firmy DEWALT wyrażonej na piśmie.

13. ZAMIANY I ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

DEWALT zastrzega sobie prawo modyfikowania, edytowania, usuwania, zawieszania lub wstrzymania, tymczasowo lub na stałe, niniejszej strony (lub dowolnej jej części) oraz/lub informacji, materiałów, produktów oraz/lub usług dostępnych poprzez tę stronę (lub dowolną jej część) za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Ostatnia aktualizacja tych warunków miała miejsce [14 marca 2001 r.]. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić wobec niego ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu tego rodzaju modyfikacji, edycji, usunięcia, zawieszenia lub wstrzymania niniejszej strony. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków okaże się nieważny, pozbawiony mocy prawnej lub niewykonalny niezależnie od przyczyny, wówczas uważać się będzie, że warunek ten da się rozdzielić od reszty postanowień i że nie ma on wpływu na moc prawną i wykonalność pozostałych warunków. Nieskorzystanie lub niewykonanie przez firmę DEWALT jakiegokolwiek prawa lub postanowienia nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub rezygnacji z tego postanowienia.

14. PRAWO UMOWY I JURYSDYKCJA

Niniejsza strona jest kontrolowana i obsługiwana przez firmę DEWALT z jej siedziby w Anglii. Utworzenie, istnienie, konstrukcja, realizacja, ważność niniejszych warunków lub dowolnych postanowień, we wszelkich aspektach, oraz wszelkie spory dotyczące materiałów zawartych na tej stronie podlegają prawu angielskiemu. Sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania ewentualnych sporów, które mogą wyniknąć w związku z niniejszymi warunkami lub korzystaniem z niniejszej strony. Niezależnie od powyższego, zachowujemy prawo do przeniesienia postępowania prawnego do jurysdykcji kraju, w którym naszym zdaniem zaistniało lub ma miejsce naruszenie umowy. Dostęp lub korzystanie z niniejszej strony lub informacji, materiałów, produktów oraz/lub usług dostępnych na tej stronie może być zakazane przez prawo w danym kraju lub w danej jurysdykcji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z odnośnymi prawami obowiązującymi w kraju, z którego uzyskuje dostęp do strony. Nie składamy żadnych oświadczen, według których informacje zawarte na niniejszej stronie miałyby być odpowiednie lub dostępne do użytku poza USA lub Unią Europejską.

15. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a naszą firmą w odniesieniu do tej strony i strony niniejszej umowy nie będą związane żadnymi oświadczeniami, deklaracjami, zachętami wyrażonymi ustnie lub na piśmie, a niezawartymi w niniejszym dokumencie. Fakt, że nie wyegzekwujemy jakiegoś postanowienia niniejszych Warunków korzystania nie oznacza, że rezygnujemy z tego postanowienia lub zrzekamy się prawa do jego wykonania. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Warunków korzystania zostanie uznane przez właściwy sąd za niezgodne z prawem, wówczas postanowienie to zostanie zmienione i będzie interpretowane w taki sposób, aby jak najlepiej wypełnić cele postanowienia w pierwotnym zapisie w zakresie dopuszczalnym przez prawo, natomiast pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania zachowają pełną moc prawną.

16. ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Fakt, że firma DEWALT nie wymaga w danym momencie realizacji któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach korzystania lub nie skorzysta z prawa przysługującego jej na mocy niniejszych Warunków nie oznacza rezygnacji z tego postanowienia lub zrzeczenia się takiego prawa. Zrzeczenie się praw musi być zawsze wyrażone na piśmie. O ile pisemne zrzeczenie się praw nie stanowi inaczej w wyraźny sposób, uważać się będzie, że zrzeczenie się praw przez firmę DEWALT w odniesieniu do naruszenia jakiegoś postanowienia niniejszych Warunków korzystania lub jakiegoś prawa zawartego w niniejszych Warunkach nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się praw w przypadku dalszego lub kolejnego naruszenia tego postanowienia, ani jako rezygnacja z tego postanowienia, ani też jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw z tytułu niniejszych Warunków korzystania.

17. KONTAKT

Jeśli będziesz miał(a) jakiekolwiek pytania dotyczące Warunków Użytkowania lub innych spraw, możesz skontaktować się z nami listownie: DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD lub mailowo: reply@dewalt.com